ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Ιατρικό κέντρο  ΙΑΣΩ  υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί της Κατακύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών με τις Νόμος του 2004, Ν .1(Ι)/2005, να  τηρεί  και να διαφυλάσσει ενημερωμένα ιατρικά αρχεία των ασθενών σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 και 2003.

Τα δεδομένα αυτά  διατηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή και τα δύο. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του ιατρικού σας αρχείου και θα διατηρηθούν σε περίπτωση που επισκεφτείτε το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΩ και μελλοντικά για όσο ορίζει η νομοθεσία .

Ο τρόπος φύλαξης και επεξεργασίας των δεδομένων , τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα  αυτά, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν διέπεται από τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 και 2003. Οπως και από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές:

Χρησιμοποιούμε τα αρχεία σας για να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε την κατάλληλη θεραπεία ή συμβουλή. Η κλινική ομάδα που χειρίζεστε τις πληροφορίες αυτές είναι υπεύθυνα άτομα που φροντίζουν για την εξυπηρέτηση σας και μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες που αφορούν το ιατρικό σας αρχείο.

Το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΩ μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό σας αρχείο σε τρίτους σε περίπτωση που ισχύει κάποιος λόγος από τους πιο κάτω:

 1. Έχετε δώσει τη γραπτή σας συγκατάθεση
 2. Τα στοιχεία δίνονται για σκοπό θεραπείας ή σε αρμόδιο φορέα υπηρεσιών υγείας στατιστικούς σκοπούς ,επιδόματα , χορηγίες .
 3. Τα στοιχεία δίνονται στο προσωπικό και /η συνεργάτες του Ιατρικού Κέντρου ΙΑΣΩ οι οποίοι δεσμεύονται από το καθήκον της εμπιστευτικότητας για το σκοπό επεξεργασίας ή αρχειοθέτησης τους ή για σκοπό κοινοποίησης τους με βάση το νόμο και /’η συμβατική υποχρέωση.
 4. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας ή διδασκαλίας ή και δημοσίευση σε ιατρικά περιοδικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες με κανένα τρόπο δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν.
 5. Σε περίπτωση που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε
 6. Σε περίπτωση που έχουμε εντολή από το Δικαστήριο
 7. Απόκρυψη των πληροφοριών συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο βλάβης στην υγεία ή την σωματική ακεραιότητα για την δική σας ή άλλων ατόμων ή ενέχει αντίκτυπο στην κοινωνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Σε περίτωση νομικής  παρέμβασης  είμαστε  υποχρεωμένοι να δώσουμε στοιχεία που σας  αφορούν , όπως εγκληματική  ενέργεια , έρευνα αστυνομικού σώματος για διερεύνηση με δικαστικό ένταλμα , δήλωση μεταδοτικών και μολυσματικών ασθενειών .

AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι πληροφορίες που μας δώσατε καταγράφονται σε χαρτί και σε σύστημα υπολογιστών όπου το προσωπικό με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια , σύμφωνα και με τις οδηγίες του νοσηλευτηρίου μοιράζετε ,επεξεργάζετε και αποθηκεύει   τα στοιχεία σας .

Τα δικαιώματα σας :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1(Ι)/ 2005 για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά σας αρχεία ως εξής:

 1. Το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφο των αρχείων σας και σας εξηγείται τι πληροφορίες περιέχει το αρχείο σας.
 2. Το δικαίωμα επικαιροποίησης ή διόρθωσης αντίρρησης, διαγραφής, κλειδώματος πληροφοριών που περιέχονται στα ιατρικά σας αρχεία λόγω ανακριβειών ή ελλείψεων.
 3. Το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν.
 4. Το δικαίωμα για ανάκληση της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της. Το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΩ στο βαθμό που επιτρέπεται από την παρούσα νομοθεσία θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματος σας.